Kielce

Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat”

Przedmiotem działania Klubu jest upowszechnianie, rozwijanie i organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku, przede wszystkim kwalifikowanej turystyki pieszej i górskiej z elementami krajoznawstwa. Klub organizuje cykliczne imprezy turystyczno-krajoznawcze, takie jak: złazy, rajdy, wyprawy górskie, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, a ostatnio także  imprezy żegalrskie – popularyzujące Dziedzictwo Narodowe i piękno przyrody Ziemi Świętokrzyskiej i Polski.

Turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji turystycznej, która wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych. Łączy doskonalenie sprawności fizycznej z poznaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii i dóbr kultury materialnej i duchowej własnego regionu i kraju. Odzwierciedleniem osiągnięć turystycznych jest uzyskiwanie kolejnych stopni odznak turystycznych.

Klub jest otwarty na wszelkie formy współpracy.

Członkowie (stan na dzień 31.12.2019 r.): 86, w tym: 17 pracowników (w tym 6 nauczycieli akademickich), 19 absolwentów, 1 emeryta PŚk oraz 49 członków wspierających.

Kadra programowa PTTK (stan na dzień 31.12.2019 r.):
1) przewodnicy górscy: Krzysztof Kowalski (beskidzki),
2) przewodnicy świętokrzyscy (terenowi): Michał Czuba, Jerzy Łukawski, Anna Suder (Kaniszewska), Stanisław „Roch” Komorowski, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Sławomir Migalski, Bogusława Poczęta, Krzysztof Sabat, Marta Szpyra, Jacek Śniadecki, Renata Tomczyk,
3) piloci wycieczek: Michał Czuba, Grażyna Domagała, Jerzy Łukawski,
4) instruktorzy krajoznawstwa regionu: Michał Czuba, Piotr Garecki,
5) instruktorzy ochrony przyrody: Michał Czuba,
6) instruktorzy turystyki rowerowej: Anna Kaniszewska,
7) przodownicy turystyki górskiej: Michał Czuba, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Krzysztof Sabat, Andrzej Sochacki,
8) przodownicy turystyki pieszej: Michał Czuba, Henryk Domagała, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Renata Tomczyk,
9) przodownicy turystyki rowerowej: Grażyna Migalska, Sławomir Migalski,  Andrzej Sochacki,
10) znakarze szlaków górskich: Piotr Garecki,
11) znakarze szlaków nizinnych: Michał Czuba, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski.

więcej informacji na znajdziecie poniżej

Akademicki Klub Kwalifikowanej PTTK Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach „SABAT”